※上記の広告は60日以上更新のないWIKIに表示されています。更新することで広告が下部へ移動します。

サイト名:
URL:


Jedan je Švabo

1つはドイツ語です

Domac'i i svjetski printani i elektronski mediji objavili su 25. marta 2008. godine vijest da je "bivs(i izbornik Nogometne reprezentacije Japana, Ivica Osim, koji je pros(le godine doz(ivio moz(dani udar, napustio bolnicu u Tokiju. Osim je doz(ivio moz(dani udar gledajuc'i na televiziji utakmicu engleskog prvenstva...Nas( proslavljeni trener je pokazao da njegova ljubav prema Japanu i dalje ne jenjava, dodavs(i kako c'e i dalje navijati za japansku reprezentaciju na svim buduc'im natjecanjima..."

国内および国際的な印刷物や放送メディアは、 25日に発表した2008年3月。このニュースは、日本のサッカーチーム、イビツァOsim 、昨年脳梗塞を患って"の元コーチ、東京インチOsimストローク選手権試合は、英語のテレビで見て...私たちの有名監督が退院を負った彼の愛を日本はまだjenjava場合は、追加は、将来のすべての大会で日本チームをサポートしていきます... "

Ta vijest istinski je obradovala ne samo mene, nego bukvalno i milione pos(tovalaca ovog velikana fudbala. Ovo nije novinarsko pretjerivanje, nego kazivanje oc(evica iz prve ruke, sa lica mjesta. Bio sam u Tokiju poslije Osimovog obolijevanja, dva puta sam mu bio u posjeti u bolnici, pa na utakmici, razgovarao sa Japancima. Govorec'i o tome u jednoj mojoj televizijskoj reportaz(i iz Tokija rekao sam da Japanci vjeruju u oko osam miliona bogova. Bog svih bogova je japanski car, a po slavi koju u Japanu uz(iva i nas( Osim je, neuzubillahi, izrastao do nivoa boz(anstva...

これは本当のobradovaoだけでなく、私は、文字通り何百万と、素晴らしいサッカーを称賛しています。プレスこの誇張ではないが、最初の目撃者の手から、その場所からだ。私は東京にいたOsimovog obolijevanja後、私は病院で2回訪問をしているし、試合では、日本人と話をした。東京からのテレビ報道について言えば、日本の私は約800万の神々を信じている。神は日本の天皇のすべての神々の、日本での栄光と楽しんで私たちのほか、神のレベルに成長したneuzubillahi ...

Na mome putu do Osima, do njegovog, moglo bi se rec'i, haman carskog, posebno izdvojenog apartmana na posljednjem spratu najsavremenije opremljene bolnice u Tokiju, da smo ovlas( pros(etamo kroz blistavu biografiju ovog nas(eg c(arobnjaka sa Grbavice. Z(elim to, naprosto i stoga, da i sam proputujem kroz jedan zaista bogat sportski z(ivot velikana c(iju karijeru, jer smo vrs(njaci i savremenici, pratim od njegovih poc(etaka u slavnom sarajevskom Z(elji, od davne 1959. godine. U timu u kojem je poniknuo i u c(ijoj je blizini rastao, igrao je do 1971. godine, a zatim, kao igrac(, brani boje Strazbourga, Sedana, pa Valenciennesa. Za reprezentaciju Jugoslavije igrao je 16 puta i redovno briljirao. Poslije sjajne blistave igrac(ke karijere, S(vabo nije okac(io kopac(ke o klin, kako to obic(no kaz(u inventivni sportski novinari, nego je, kao najlogic(niji nastavak ljubavi prema fudbalu, nastavio trenersku karijeru. Opet -- sjajnu i jednako uspjes(nu. Naravno, po nekoj normalnoj, moralnoj, profesionalnoj i emocionalnoj zakonomjernosti, i tu karijeru Osim c'e 1978. godine zapoc(eti u svome Z(elji gdje c'e ostati do 1986. godine. Sa Z(eljom c'e dva puta zauzimati na drugo mjesto na fubalskom prvenstvu fudbalske velesile Jugoslavije, nastupit c'e i u finalu Kupa mars(ala Tita, a godine 1986. dospjet c'e c(ak do polufinala Kupa UEFA s(to je najvec'i me?unarodni uspjeh sjajnog Z(elje u njegovoj vis(edecenijskoj historiji.

彼に加えて、で、天皇咸安、特に最後の階のアパートを備え、東京で最も近代的で孤立したと言うことができる病院へ行くには、我々はきらめくを通じて、ウィザードを再開するのGrbavica歩いて力を持つ。 contemporaries仲間としているので私には、単に、したがって、私は本当に豊かなスポーツライフ、その偉大なキャリアを通じてproputujem 、 1959年の有名なサラエボdavneしたい願望は、その始まりから以下の通りです。年。これは、近くの栽培されているponiknuoと、ゲームが1971年にされているチーム。 、その後、選手、 Strazbourga色、セダンとバレンシエンヌを守る。

Za reprezentaciju Jugoslavije igrao je 16 puta i redovno briljirao. Poslije sjajne blistave igrac(ke karijere, S(vabo nije okac(io kopac(ke o klin, kako to obic(no kaz(u inventivni sportski novinari, nego je, kao najlogic(niji nastavak ljubavi prema fudbalu, nastavio trenersku karijeru. Opet -- sjajnu i jednako uspjes(nu. Naravno, po nekoj normalnoj, moralnoj, profesionalnoj i emocionalnoj zakonomjernosti, i tu karijeru Osim c'e 1978. godine zapoc(eti u svome Z(elji gdje c'e ostati do 1986. godine. Sa Z(eljom c'e dva puta zauzimati na drugo mjesto na fubalskom prvenstvu fudbalske velesile Jugoslavije, nastupit c'e i u finalu Kupa mars(ala Tita, a godine 1986. dospjet c'e c(ak do polufinala Kupa UEFA s(to je najvec'i me?unarodni uspjeh sjajnog Z(elje u njegovoj vis(edecenijskoj historiji.

ユーゴスラビアのチームでプレーしている16回、定期的に素晴らしい。彼のキャリアは、固定ではなくSvab okac(ioサッカーブーツの明るく活気のある玩具は、通常、発明のスポーツジャーナリストと言うが、後は、サッカーnajlogic(niji 、トレーナーのキャリア愛し続けている。もう一度-と同じように成功した素晴らしい。もちろん、 1978年には、通常のキャリアに加え、プロのモラルとemocionalnoj規則、そして。彼の願いは、 1986年までの開始が残ります。年。希望の2倍、マーシャルチトー杯決勝に参加し、 1986年にユーゴスラビアのサッカー選手権fubalskom力で2位を占めるだろう。さらには、大きな願いvis(edecenijskojその歴史の中で最大の国際的な成功は、 UEFAカップ準決勝に達する。

Osim potom ide dalje. Te za njega i njegovog Z(elju veoma uspjes(ne 1986. godine Ivica Osim, kojeg i najuz(i c(lanovi porodice i brojni prijatelji u koje se, evo, i ja trpam, zovu S(vabo, kao s(to je bilo normalno oc(ekivati, postaje selektor Jugoslavije i vodi reprezentaciju do c(etvrtfinala 1990. u Italiji. Godinu dana kasnije, dakle 1991. preuzet c'e i kormilo Partizana iz Beograda ali c'e tu ostati samo godinu, jer je naredne godine poc(elo bjesomuc(no razaranje i njegove Bosne i njegovog rodnog grada Sarajeva. Svoju domovinu Jugoslaviju, koju smo, koliko jos( juc(e, mnogi od nas voljeli do fanatic(ke odanosti, c(iji se raspad, naz(alost, uveliko des(avao, Osim nije z(elio voditi na Evropsko prvenstvo. Televizija je zabiljez(ila, a mnogi od nas i danas pamte, kada S(vabo, podnosec'i ostavku na sve funkcije, kroz plac( kaz(e:

加えてさらに移動します。そして、彼と彼の希望に非常に1986年に成功。予想としては、通常は、ユーゴスラビアのセレクタとチームになったイビツァまた、当面は現在の多くの家族やお友達と、私trpam 、ジェリーと呼ばれる1990年の四半期につながる。イタリア。その1年後、 1991 。が、指揮とパルチザンベオグラードされますので、来年は、ボスニアの彼の破壊とサラエボ市内の自宅bjesomuc(no開始は1年しかない、とする。ユーゴスラビアの彼の故郷、我々は、我々の多くの忠誠心を、その崩壊fanatic(ke 、残念なことに、起こったこと、に加えて、欧州選手権を取るようにする方法は、より多くの日があります。テレビzabiljez(ila 、私たちの多くは、今日を覚えているときジェリーは、すべての機能を、涙を流しながらに言った。 podnosec'i辞任:

"...Ovo je moj privatni gest i vi ga moz(ete protumac(iti kako hoc'ete. To je moja lic(na odluka. Ja nec'u da govorim radi c(ega i da objas(njavam, jer vi vrlo dobro znate, ali ako nis(ta drugo i ono s(to jedino mogu uc(initi za taj grad, to je da se i vi sjetitite da sam se rodio u Sarajevu, a znate s(ta se des(ava..."

" ...これは私個人の意思表示されており、あなたはどのように解釈することができます。これは私の個人的な意思決定されています。私は、に話すことはできませんし、その理由を説明し、非常によく知っているが、何といっても、何がそうするだけで行うことができます市は、あなたには、私はサラエボ生まれsjetititeと、何が起こるのか知っている... "

Zatim se zagrcnuo. Znamo da su se oni, tamo daleko, uglavnom pravili da ne znaju s(ta se des(ava u Bosni i u Sarajevu. Mi, koji smo u to vrijeme prez(ivljavali sav uz(as, ratne strahote i gubljenje svojih najdraz(ih, a svi su bili nas(i najdraz(i i najro?eniji, tada smo osjetili izvjesno olaks(anje zbog Osimove ljudske, sportske i svake druge hrabrosti i s(to je, makar i kroz suze, u srcu Beograda rekao dio istine koju je znao. Rekao je, dakle, na mjestu gdje je skovan plan o razaranju bosanskih gradova i unis(tavanju c(itavog jednog naroda. Osim je zaplakao u Beogradu, a mi za njim u Sarajevu, gradu njegove mladosti i velikih sportskih uspjeha. Gradu kojeg je volio, koji ga je volio. Tu ljubav, koja je u svim elementima bila uzajamna, grad Sarajevo pokazao je prema Osimu, samo koju godinu ranije kada mu je dodijelio svoje najvec'e priznanje - S(estoaprilsku nagradu grada Sarajeva. Te vec(eri, 6. aprila 1990. godine, bio sam na svec(anosti u Domu mladih u Sarajevu i za tadas(nju slavnu Televiziju Sarajevo, sa laureatom nagrade Ivicom Osimom snimio sam razgovor kojeg sam za ovu priliku transkribovao ovdje, bez ikakavih naknadnih friziranja u cijelosti donosim:

その後zagrcnuo 。我々は、彼らは、そこまでのところ、主にルールは、ボスニアのサラエボで何が起こっているのを知らない知っている。私たちは、その時点で、すべてのテロや戦争、お好みに負けたときの恐怖を生き残るために、我々はすべて私たちの大切な人と最も大切な、ホッとしていた我々が特定の人間のOsimo 、スポーツ、そしてお互いに勇気とは、涙さえを通じて、ベオグラードの中心に位置している彼は知っていた真実の一部。ているため、ここでボスニアの都市の破壊のための全体計画とskovan人々の破壊。ベオグラードでのzaplakao 、サラエボのほかに、我々は彼のために、彼の若者の街と、偉大なスポーツ成功。人は彼を愛し、彼はこの街を愛している。そこには愛の全ての要素は、相互、サラエボの街に向かっているだけでなく、 1年前には、その最大の賞を受賞したときは- S(estoaprilsku賞サラエボの街。これらの夕方、 6 1990年4月。 、その後の理髪ikakavih完全に私はこの機会をもたらすためにここにいる会話の記録transkribovao年、私はサラエボの若い人々の家には、式でされ、当時の有名なテレビサラエボ、受賞イビツァOsimo :

 • Je li u ovim trenutcima prijatno biti Ivica Osim?

 • これらの瞬間に愛想イビツァOsimされるでしょうか?

 • Pa, trenutno ovako jeste, ali kad se sjetim s(ta je bilo prije toga, s(ta c'e biti, s(ta me c(eka poslije toga, onda mi se smrac(i pravo da Vam kaz(em, bez obzira s(to c'u pokus(ati ono s(to Vi rekoste vrlo sretne trenutke da produz(im s(to vis(e mogu.

 • うーん、これは現在ですが、その前に、どう考えていたときの記憶が、何を、どのような私にとっては、それからsmrac(i言って、右側の何があって私はあなたの時間を延長するために非常に満足して後に待っているものとされるもっと何かすることができます。

 • Intimno, c(ini mi se da je nagrada malo zakasnila?

 • Intimno 、私にもようだが、賞金は少し遅れて?

 • Da vam pravo kaz(em svaka nagrada je draga. C(ovjek moz(e rec'i da je ova nagrada moz(da i najdraz(a zato s(to je dobiva od grada u kojem je ro?en, ponikao, pa i nes(to napravio u postigao.Obic(no kad se daju nagradedaju se i neke karakteristike onoga kome se nagrada dodjeljuje ali tada se o dobitniku govori samo najbolje i najljeps(e. Moje razmis(ljanje ide u nekom kontra smjeru, pa raztmis(ljamn da su grad i ljudi koji su mi dali nagradu, vjerovatno prihvatili sve moje mane, a ja ih imam dosta. Dakle, kad c(ovjek dobije ovakvu nagradu, barem kad je rijec( o meni, prva razmis(ljanja su mi is(la u tom pravcu da su ljudi prihvatili i ono s(to vjerovatno nisu napisali.

 • それは真実を伝えるためには、各賞を愛するされています。男は、町では、生まれたponikao由来は、この賞を、そしておそらく最も、大切な時nagradedajuと、彼のいくつかの特徴は、賞を与えられた人に与えられたものpostigao.Obic(noしたが、その後は相手の言うことができるというのみで、最も美しい最高。私の考えは、反対方向に行くとraztmis(ljamnは、都市とは、私に賞を与えた人は、おそらくすべての欠点を受け入れる、と私は十分だろう。そのためには、ときに人は、この賞が、少なくとも私に来るときは、私の最初の考えていた私は、人とは書いていないものを受け入れる場合はその方向に行った。

 • Jedan je mudar c(ovjek rekao da ako nekoga z(elis( prtihvati i zavoljeti, najprije prihvati njegove mahane. Ne znam ima li ih Ivica Osim. Dodus(e, ne znam mnogo ni o fudbalu, ali znam da je Osim bio vrhunski igrac(, da je vrhunski trener, bi bi morao onda biti i vrhunski c(ovjek. Rekoh, o fudbalu malo znam, ali pamtim Bearu, Vukasa, Mitic'a i Ferhatovic'a za kojeg svi kaz(u: Jedan je Hase. To i ja kaz(em, ali kao strasni navijac( Z(elje, nakndano, evo, kliktim: Jedan je Osim ili; Jedan je S(vabo! Je li ovo dovoljno za nepoznavanje fudbala?

 • 1つは、賢明な男だとは誰かが、最初に、馬韓と愛を受け入れるprtihvatiします。イビツァ場合はさらに分からない。しかし、私はサッカーについてのいずれかわからないが、私は、さらに重要な選手は、トップのコーチだったが、その後、先頭男する必要があります。私は、私はほとんどのサッカーについては、知っているが、熊、 Vukas 、かれらは言うが、すべてのMitic' Ferhatovic'a : 1長谷さを覚えている。これは私が言うの熱烈なファンの願いは、ここkliktimとしてnakndano : 1つを加えているか、ドイツの1つです!このサッカーの無知のために十分なはありますか?

 • Ima ih mnogo koji ne znaju ni te podatke a isto tako vole da sastavljaju tim i da ruz(e. O sportu, posebno o fudbalu, svi mi znamo sve i samo tada moz(emo dozvoliti izljeve i ljubavi i strasti i mrz(nje. Sve to moz(e da se pomijes(a, a da nikog glava ne boli, izuzev onih koji su direktni uc(esnici i onih koji direktno rade. Kad c(ovjek izabere takav posao, mora biti svjestan da c'e mu to biti sastavni dio njegovog z(ivota. Nekome to tez(e, a nekom laks(e pada. Ja pokus(avam da mi ne pada tes(ko.

 • があるとは誰もがこの情報を知っているバラを描くのが好きになれない。特にサッカーについては、スポーツや、すべてのすべてを知っているだけにし、流出と情熱と愛と憎しみを許可することができます。これらはすべてのミックス、とすることができますが、直接の参加者としている人たちを除いては、痛みのない頭、人に直接働いています。男が、注意する必要がありますが彼の人生の重要な構成要素となる仕事を選択します。誰かに難しい、と簡単に落ちる。私は騙されていないハードてみてください。

 • I sport se veoma ispolitizirao. Moz(e li se i u kojoj mjeri putem sporta politic(ki djelovati?

 • そして、スポーツは非常ispolitiziraoされています。スポーツに政治的な行動を通じてどの程度でしょうか?

 • Ne bi trebalo nikako da djeluje i ne bi trebalo da iko koristi sport u tu svrhu. Moram da kaz(em da u ova nas(a tegobna i vrlo bremenita vremena, bremenita ima pokus(aja da se stvari ispolitiziraju, da ljudi pokus(avaju kroz sport doc'i do nekih pozicija, ne samo lic(nih vec' i do nekih politic(kih. Vremena su takva da ljudi kroz fudbal, pogotovo kad su velike mase na stadionima, pokus(avaju se probiti i nametnuti neka svoja razmis(ljanja. Prema tome, naz(alost u takvim smo vremenima u kojima je to tes(ko sprijec(iti. Novac poc(inje da ima veoma veliku vrijednost, kada vis(e ideje i ideali koje smo imali, za koje smo se nekad borili i radili, i danas toga ima -- nec'u da kaz(em da nema, dolazimo u jednu situaciju da te nekakve ideale i razmis(ljanja moz(emo na neki nac(in da kupiti na stadionima. Naz(alost to se des(ava, mada mislim da sport moz(e da se pro?e svega toga i da bude ono s(to je - sport.

 • あなたの行為にはならない、そのためのあらゆるスポーツに使用しないでください。私が言うには、この私たちの、非常に妊娠中の過酷な時間で、妊娠中の試行をispolitizirajuもの、人々はいくつかのポジションを得るには、個人だけでなく、政治的には、スポーツをしようとしている。タイムズなどしているサッカーの人々 、特にスタジアムでの大質量、休憩しようとすると自分の考えを課す。ここでそれを防ぐためには困難であるため、残念ながらそのような時代にしている。お金を非常に大きな価値を、よりアイデアや理想を私たちは、一度は仕事をして戦っていたし、今日は始めている-というのではないことは、理念や思想のいくつかの種類には、状況にすることができますどのようにスタジアムで購入する。残念ながら、これが起きているのが、私はスポーツのすべては、それ-スポーツとは何かを渡すことができると考えています。

 • Ipak, mislim da sport moz(e imati i da ima vaz(nu ulogu u afirmaciji jedne zemlje. Ako je, dakle, tako, a ne mora znac(iti da sm u pravu, pristao bih da se sport upotrijebi i u politic(ke svrhe, a vi?

 • しかし、私はスポーツをしていることができると思うし、国の認識の中で重要な役割を持っている。場合は、次に、そのためには、小中、必ずしも正しいわけでは、私はスポーツと政治的な目的は、使用することで合意したか?

- Moram rec'i da je to jedan prestiz(ni dio, jer tes(ko se kroz fudbal moz(e nametnuti, recimo, jugoslovenska politika, jer se za nju zna manje vis(e. Ipak je fudbal iza politike, za Jugoslaviju se znalo i prije fudbala, ali se zna i preko fudbala, pa i to dobro do?e. Ako fudbalska reprezentacija dobro igra, onda to dobro do?e svima, a naroc(ito narodu koji je z(eljan igara, pobjeda i slavlja...." 

 • 私はこれは、サッカーを課せられることは難しい、それが一流の一部だと言っているが、たとえば、ユーゴスラビアの政策、さらには、手段、またはそれ以下となります。しかし、政策の背後にあるサッカーは、ユーゴスラビアと知られているサッカーの前には、知られており、サッカーを通じて、ともなる。場合は、サッカーチームも演じて、すべての良い、と来ている人々 、特に急激なゲームで、勝利をお祝い...."

xxx

U tuz(nim i dramatic(nim okolnmostima Ivica Osim napustio je Beograd 1992. godine i otis(ao u Grc(ku gdje je trenirao Panathinaikos, 1994. godine otis(ao je u Austriju gdje je sa do tada ne bas( dobro pozicioniranim Sturmom osvoio s(ampionat Austrije 1998. i 1999., pa Kup Austrije 1999. i Superkup 1998. i 1999. godine.

悲しいと悲劇的なokolnmostimaイビツァOsimベオグラード、 1992年に残っている。パナシナイコスとギリシャに行ったそこで、 1994訓練を受けた。彼が1998年にオーストリアでは、あまり良い状況にあるし、チャンピオンシップではオーストリアのシュトゥルムosvoioしまった。と第千九百九十九、オーストリアカップ1999 。とSuperkup 1998 。 、 1999 。年。

Godine 2003, Osim je otis(ao u Japan gdje je preuzeo trenersku funkciju kluba JEF United Ichihara (JEF United Ichihara Chiba) iz japanske J-Lige. Sa tim timom 2005. osvojio je Yamazaki Nabisco Cup. Nakon tri sezone provedene u tom klubu, preuzeo je duz(nost selektora nogometne reprezentacije Japana. Onda je u novembru 2007. godine iz Japana stigla vijest da je nas( Osim doz(ivio tez(ak moz(dani udar i da se bori za z(ivot. Japan se, to znam sasvim pouzdano, nas(ao u s(oku i velikoj brizi za z(ivot jednoga od najomiljenijih ljudi na njihovim ostrvima. Nas(i su mediji, zbog velike udaljenosti i nemoguc'nosti direktnog komuniciranja, polovic(no i uglavnom poluistinito, pratili tok Osimove bolesti.

2003年を除き、日本には、彼はトレーナークラブジェフユナイテッド市原(ジェフユナイテッド市原千葉)の機能の上に日本のJリーグからとった行った。 2005年にこのチーム。ヤマザキナビスコ杯を獲得した。 3シーズンは、クラブで過ごした後、日本の義務セレクタサッカーチームを引き継いだ。その後2007年11月。今年のニュースは、日本から来た私たちの経験豊富な重い脳卒中に加え、その彼の人生のために戦っている。日本は確実に、 s(okuで、最大限の注意を1つの島で最も人気のある人々の生活を知っているのを発見することです。我々のメディアは、大規模な距離のため、直接通信のできない、一般的に半分poluistinito 、 Osimo病気の流れを追跡します。

Slijepac je rekao kako bi najvis(e volio vidjeti. Nisam slijep, ali sam poz(elio vidjeti. Imao sam tri jaka razloga za put u Japan: posjetiti Osima, vidjeti moju miljenicu Jadranku Stojakovic', a u nedostatku bolje ideje, otic'i i na utakmicu Japan -- Bosna i Hercegovina koja je i ugovorena zahvaljujuc'i nas(em Osimu. Torba, kaput, pa naput. Iako let od Bec(a do Tokija neprekidno traje oko 12 sati, c(im sam se smjestio u otmjeni tokijski hotel TOKYO DOME, zahvaljujuc'i nas(em Mithatu Pas(ic'u iz Ambasade BiH u Japanu, a koji je ro?ak ili mu je z(ena rodica Osimove Asime, zaputio sam se u bolnicu. Znao sam da c'u tokom boravka u Japanu Osimu ic'i u posjetu i sa delegacijom nas(eg Nogometnog saveza i sa selktorom Kodrom, ali ja bih tada bio tek dio mase. Ovako sam mogao haman nasamo sa Osimom i njegovom Asimom eglenisati nadugo i nas(iroko. Bila je noc'. Na recepciji bolnice, c(ini mi se osmokatnice, recepcionar traz(i c(injenice o meni. Zove nekoga i pokazuje na fotelje u uglu. C(ekamo. Dolazi okretni Japanac i na nas(em jeziku kaz(e: "Molim vas, po?ite sa mnom!" Idemo sa njim. Osimov apartman je na osmom katu. S(vabo je u penjoaru. Sjedi. Smije se, pruz(a ruku i kaz(e:

盲目の人を参照するには一番になるという。私は視覚障害者ではないが、私poz(elio参照してください。私は、日本での時間には3つの強力な理由:加えて、訪問を参照してください私のお気に入りヤドランカStojakovic 、より良いアイデアがない場合には、ゲームと日本に行く-いたボスニアヘルツェゴビナ、また人のために契約されています。バッグ、コート、 naput 。東京には、ウィーンからの便は、 BiH 、これは女性Rodic Asimまたは相対的なものであるのに加えて、日本大使館からのMithatu Pas(ic'aのおかげで連続約12時間、私は貴族に東京ドームホテル東京を取られたため、規定で病院に行きました。私は日本のほかに移動し、 Googleの代表団とサッカー協会を訪問selktorom Kodromなままですが、知っていたし、私は、質量の一部だけ。このように私だけではさらに可能性があると咸安Asima eglenisati nadugo大。この夜だった。レセプションの病院では、私に私についてのosmokatnice 、検索recepcionar事実だ。 、誰かと呼ばれ、部屋の隅にあるアームチェアを指す。待機しています。転換し、言語を日本語している: "ご一緒に来なさい! "の彼と一緒に行こうよ。 8 katuのOsimovアパート。ジェリーはペニョワールされています。席。 5月に手を伸ばしされている:

- Otkud ti?


 • Evo, dos(ao.


 • A s(to?


 • Pa, da te vidim.


 • Pa, evo vidio si. ?e si? S(ta ima?

 • そこに-見よ、私は来る。 -そして、どのような-を確認してください。 -さて、ここで参照してください。 ?eですか?どうしたの?

Ima nova rijec( u hrvatskom jeziku. Proc(itao sam da je na hrvatskom konkursu za novu rijec( kao zamjenu za sintagmu nagras(ena i prihvac'ena nova rijec( usporenik. Izmisliteljica te rijec(i (lektorica u "Slobodnoj Dalamciji" dobila je prvu nagradu.

英語で新しい言葉がある。私は、 nagras(enaという言葉の代わりとして、新しい単語を競争の中では、新しい単語を読むusporenik受け入れている。これらの言葉でIzmisliteljica (講師" Slobodnaダルマチア"最初の賞を受賞しました。

- Ne zvuc(i los(e, kaz(e Osim, ali je neadekvtana. Ta nova rijec( oznac(ava zavrs(enu radnju, a trebalo bi da oznac(ava radnju u kontinuitetu, da ljudi sporije voze. Ali, to je briga onih s(to su tu rijec( usvojili. S(ta ima drugo novo?

 • 私は悪い音しないと、そのほかは言うneadekvtana 。この新しい言葉と行動を意味する、人々は遅くそのドライブの連続で、アクションを示す必要があります。しかし、その言葉を採用している人たちの懸念を。ほかに何か新しいですか?

- Svas(ta. C(uo sam da si hasta, pa potegoh na dalek put da vidim kako si. Nas(i su javljali da si danima u komi, da ne dolazis( sebi, pa sam, evo, dos(ao ja tebi da ti nes(to u kontinuitetu do?e. 

 • すべて。私は、あなたがハスタ、聞いて、どのような方法をご確認ください遠くに移動します。当社は、コミの日で、自分dolazis(は無理なので、見守る私現れ、私はあなたに何かを継続しています。

- Bio sam tri dana u komi, ali su me ljekari namjerno doveli u komatozno stanje, jer je tako laks(e primjenjivati terapiju. Bilo je guravo...

 • 私は昏睡状態で3日間だったが、医師は今の状態で故意に昏睡状態をもたらしたが、治療を適用するので簡単です。せむしだったが...

Onda nam se u razgovor umijes(a neki novi Japanac. I on na nas(em jeziku kaz(e: 

日本語それから我々は新しいインタビューumijes(aされている。そして、私たちの言語でいる:

- S(vabo ima sportsko srce, pa je mogao sve izdrz(ati.

 • Svabなので、すべてのスタンドが選手の心をしている。

Tada sam poc(eo shvatati da su Japanci, radi Osima, poc(eli uc(iti nas( jezik. Kasnije mi se uc(inilo da svaki drugi Japanac zna poneku nas(u rijec(. 

それから私は、日本のようになった、また、我々の言語を学ぶために理解し始めた。その後はそれぞれ、他のいくつか知っている日本語の言葉になった。

Osimova supruga Asima kaz(e mi da je srec'a u nesrec'i s(to je sve ovo S(vabu zadesilo u Japanu, jer su japanski ljekari uc(inili sve i primijenili sve c(ime moderna medicina raspolaz(e da ga reanimiraju i da ga, koliko je to moguc'e, izlijec(e. Onda me gospo?a Asima zasipa velikom kolic(inom nevjerovatnih informacija. Saznajem, tako, da gotovo i nema kutka japanske zemlje iz koje makar neko nije dos(ao u posjetu S(vabi. Sa tradicionalnim japanskim poklonima, sa ptic(icama od papira koje u njihovom darovnom znakovlju ima neku, meni daleku i nedokuc(ivu simboliku. Od hiljada tih ptic(ica napravljeni su veliki s(areni vijenci. Japanska djeca donose S(vabi velike zmajeve, donose mu neke figure koje bi, da su u Zapadnoj Australiji, Arizoni ili negdje na jugu Afrike, mogli biti neki totemi. Ovako za mene ostaju samo divan, navjerovatan izliv ljubavi prema c(ovjeku kojeg Japan voli.

Asim妻に加えている私にはすべてこのため日本の医師はすべてやるとすべてのものを適用する現代医学の日本でのドイツ語、被災reanimirajuそれには、どのように、治癒することも可能ですしているのは、事故は、幸せです。そして私は、夫人Asim zasipa高nevjerovatnih情報。ように、国はほとんどないとkutakから少なくとも誰かを訪問するジェリー来なかったを提供しています日本語を学んだ。日本の伝統的な贈り物では、紙からのバーディーで、遠くまでのところ私は、寄付金simbolikuをznakovljeしている。バーディー数千の大きなカラフルなチェーンした。日本の子供たちは、彼には、南部アフリカは、西オーストラリア州、アリゾナ州、あるいはどこかで、できるのトーテムをする図は、大規模なドイツ語龍した。日本を愛する人のための愛のため、私は素晴らしいが、 navjerovatan流出。

Dva dana kasnije prisustvovao sam utakmici izme?u japanske i nas(e reprezentacije. Atmosfera na tokijskom olimpijskom stadionu bila je "uz(arena" kao na najvec'im fudbalskim derbijima u Argentini, Brazilu ili S(paniji. Sve je bilo u talasnaju, skandiranju i vrlo buc(noj navijac(koj "vatri". Sjedec'i u svojoj loz(i razmis(ljao sam o tome kako bi bilo plemenito pustititi Japancima da pobijede. Nas(i su imali snage za 60 odlic(no odigranih minuta, a onda je krenulo nizbrdo. Izgubili smo sa 3:0, ali to za nastavak ove pric(e nema naroc(itog znac(aja. Ovdje je mjesto za pric(u o tome kako su reagirali Japanci kada se na ogromnom displeju na stadionu pojavio Ivica Osim. On se sa suprugom Asimom i sinom Omarom nalazio u posebnoj kabini iznad tribina. Stadion se ustalasao kao da je Japan postigao pobjedonosni zgoditak. Japanci su skandirali, a Ivica se, uz izvjesni napor, osmjehivao i mahao svojim pos(tovaocima. Ispred moje loz(e jedan je Japanac drz(ao veliki pano sa Osimovim portretom na kojem je, na nas(em jeziku, pisalo: KAKO STE?OSTANI!! Dirljivo. Bio sam uzbu?en i veoma, veoma ponosan.

2日後私は、日本と我々のチームとの試合に参加した。東京オリンピック競技場の雰囲気" "アルゼンチン、ブラジル、スペインで最も偉大なサッカーderbijimaとして熱烈だった。すべての波では、 skandiranju非常にbuc(noj "火災navijac(koj 。 "彼の好きに座って、私は勝つために日本をどうする立派pustititiと思った。我々の力、そして60分しているし、素晴らしいodigranihダウンヒル行った。我々が、この物語の継続のため、特に重要ではないが3:0を失っている。ここに日本のreagiraliの話の時は、スタジアムでは、巨大な画面が表示されていたイビツァほかの場所です。彼は妻と息子Asimオマル師との協議の上に別々の船室でだった。日本ジャックポットUstalasaoスタジアムpobjedonosni達成される。日本語、および、一定の努力とイビツァぎんしょうされ、 Mahaそのしもべosmjehivao 。私のブドウ畑の前では、我々の言語で書いている: Osimovim肖像画は日本の持っていることをどのように大規模なボードですか?滞在!身を切るように。私は、非常に、非常に誇りに興奮していた。

Sutradan sam sa delegacijom Nogometnog saveza BiH i sa nas(im tihim i nenametljivim novim selektorom Mehom Kodrom opet bio u posjetu Osimu. Kodro je igrao ze reprezentaciju nas(e bivs(e zajednic(ke drz(ave, kada je selektor te reprezentacije bio Ivica Osim. Dok sam slus(ao s(ta Osim govori Kodri imao sam osjec'aj da slus(am lijepu, njez(nu roditeljsku besjedu oca koji je naumio svoje dijete izvesti na pravi put. Kodro je, uz mnogo oc(iglednog uvaz(avanja, upijao svaku Osimovu rijec(. Iako je znao da je Kodro, pred odlazak u Japan, na jedvite jade sastavio reprezentaciju, jer klubovi nisu dozvolili potencijalnim kandidatima za reprezentaciju odlazak na ovu putovanje pos(to se utakmica nije nalazila na kalendaru FIFE, Osim je vrlo odluc(no govorio Kodri da mora prenijeti igrac(ima da se za reprezentaciju ne igra s(etajuc'i i stojec'i, nego samo igrom, brzom igrom, stalnim pokretom. Govorio je da treba vidjeti kako Japanci igraju. Idu samo naprijed i trc(e. Ponavljao je da se za reprezentaciju na igra, nego izgara. Naravno, isto je mislio i Meho Kodro, pa je samo odobravao. 

次の日は、サッカー協会からの代表団とBiH静かで控えめな新しいセレクタMehom Kodrom加えて再度訪問するとした。澤Kodroチームは我々の共通の状態を元に、セレクタとチームだったイビツァさらに活躍している。私は私は聞いたことがある美しい感じ、優しい父親の両親のスピーチは、お子さんをリアルタイムで行わnaumioているのを耳にしただけでなくKodri話します。 Kodro敬意を払って、 upijao各単語Osimovu明白だ。これは、ゲーム、カレンダーファイフ州に含まれていないため、クラブ、に加えて、チームは、この旅行に行くための潜在的な候補者を許可しませんでしたが、彼はKodro 、日本を出発する前に、ほとんどのチームの玉を調製し、知っている非常に決定的Kodriプレーヤーに転送しなければならないというチームはプレーせず、立って歩くだけのゲームは、高速なゲームは、一定の運動。によると、日本の再生方法を参照してください。すぐ前方に移動し、実行してください。ゲームのチームに、経常がizgara 。もちろん、同じ思想とMeho Kodro 、のみを承認する。

C(lanovi delegacije z(eljeli su se fotografisati sa Osimom, ali je to Osimova Asima odluc(no zabranila. Govorila je:

代表団のメンバーOsimoからfotografisatiしたかったが、決定的Osimo Asima禁じられています。氏:

- S(vabo ne izgleda najbolje i jos( ga niko nije fotografisao.

 • ジェリー、最高の見ていない、まだありませんfotografisaoではありません。

Meni je S(vabo izgledao dobro i veoma, veoma vedro i duhovito. Ipak, umjesto kamere ukljuc(io sam diktafon. Prije toga mi je rekao da je znao kako c'e mu se ovo kad-tad dogoditi, jer je radio jedan od najstresnijih poslova na svijetu. Neki zdravstveni problemi pojavili su mu se u toku utakmica na Kupu Azije. Na mec(u protiv Australije u kojem je Japan pobijedio sa 4:3, kod izvo?enja jedanaesteraca, otis(ao je u svlac(ionicu, jer nije mogao pratiti des(avanja do kraja, zbog, kako je kasnije priznao,"slabog srca":

メニューですジェリーとは非常に明確に良いとユーモラスに見えた。しかし、カメラレコーダーの代わりに、私は含まれています。それ以前には、私たちのためのラジオは、世界でもnajstresnijih仕事の一つですが、自分の当時の時にこんなこと、知っている。いくつかの健康上の問題は彼には、アジアカップの試合中に発生している。イベントを監視できるため、彼は日本でpobijedioオーストラリア戦mec(u 4:3するには、ペナルティーキックでのパフォーマンスについては、ロッカールームで、その後の最後に、これまでは、彼は保存を認め、 "弱い心" :

- Ne z(elim umrijeti na c(elu reprezentacije Japana. Z(elim da umrem u mom rodnom gradu, Sarajevu - rekao je tom prilikom Osim.

 • 私は日本のチームを率いて死ぬことを望んでいない。私は自分の出身地で死亡するには、サラエボ-によると、中には、また。

Evo toga kratkog i efektnog razgovora koji je u BiH, poslije emitiranja na nekoliko radio i televizijskih stanica u nas(ima probudio dirljive emocije:

ここではこの短いBiHかつ効果的なコールは、いくつかのラジオやテレビの放送後、私たちの微妙な感情で目が覚めたの駅があります:

- C(im se vratim u Bosnu mnogi c'e me, znajuc'i da sam bio u Japanu i da sam bio sa Ivicom Osimom, pitati kako je Ivica, kako nam je S(vabo. S(ta da im kaz(em?

 • とすぐに戻って、ボスニアになる、多くは、私は日本にいたと私イビツァOsim 、イビツァと方法については、要請されているとしてドイツ語を知らない私になります。何を言うことができますか?

- Dobro sam i z(elja mi je da nikom ne bude kao s(to je meni. Iako je realativno dobro. 

 • まあ、私は誰も私のようなことだったなあ。そのほかはrealativno 。

- Gospo?a Asima kaz(e da si iz dana u dan sve bolje. 

 • Asim夫人が日ごとにすべての良いからだ。

- Pa tako to ide samo od sebe. Kad dan za danom prolazi kaz(u nije jos( riknuo, dobro je. 

 • そのためには、自分で行く。まだriknuoできない場合は、一日一日の後を渡しているという、よく知られている。

- Z(elim ti da s(to prije ozdravis( i da se s(to prije vidimo u Sarajevu. 

サラエボでの我々を参照してください-私は、早急ozdravis(お察しし、すぐにします。

- Hvala ti. I meni je najvec'a z(elja da i ja vidim Sarajevo. 

 • ありがとうございます。私は最大だったと私サラエボを参照することを望みます。

- Juc(er sam na Olimpijskom stadionu vidio veliki pano na kojem te Japanci pitaju kako si i poruc(uju: Ostani! A ja ti u ime ljudi dobre zemlje Bosne, a najvis(e u svoje ime, poruc(ujem: Vrati se!

私は、オリンピック競技場にいる-昨日は、日本の場合は、お客様に送信:ご滞在求める大規模なボードを見た!そして、私はボスニアの国の名の下に優秀な人材は、その名のほとんどは、送信:リターンがある!
|新しいページ|検索|ページ一覧|RSS|@ウィキご利用ガイド | 管理者にお問合せ
|ログイン|